แชปเตอร์วัน : มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24

Total Construction Progress                         100.0% 
Structural Work                                          100.0% 
Architectural Work                                      100.0%
Engineering Work                                       100.0%