แชปเตอร์วัน : มิดทาวน์ ลาดพร้าว 24

ความคืบหน้างานก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ             100.0% 
- งานโครงสร้าง                                               100.0%
- งานสถาปัตยกรรม                                          100.00% 
- งานระบบวิศวกรรม                                         100.00 %